INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) informujemy, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wydawnictwo Pejzaż Stadnicki s.k.

ul. Marcinkowskiego 1/2 , 85-056 Bydgoszcz, NIP 9671394456 REGON 367668788

tel: 52 323 72 82, e-mail: biuro@projektpejzaz.pl


2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia,


b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów prawa podatkowego, czy ustawy o rachunkowości – podstawą prawną jest art. 6 ust 1 lit c Rozporządzenia,


c) w celu badań jakości obsługi oraz celów analitycznych i statystycznych - podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia),


d) w celu utrzymania współpracy handlowej, w tym kierowania do Pani/Pana materiałów marketingowych, związanych z prowadzoną działalnością - podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia),


e) w celu ewentualnego rozpatrywania reklamacji, ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz ochronie przed roszczeniami - podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit b, c i f Rozporządzenia).


3. Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub zostały pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł (strony internetowe, baza CEIDG, baza REGON). Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe. Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne dla wykonania umowy, na przykład dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zajmującym się przygotowaniem technicznym, realizacją zamówień, obsługą księgową, fakturowaniem i rozliczaniem umów, podmiotom świadczącym usługi prawne i dochodzenia należności, operatom pocztowym i kurierom, bankom przy realizacji płatności oraz organom uprawnionym do pozyskania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli takie przetwarzanie będzie niezbędne dla realizacji lub ochrony przed roszczeniami oraz przez czas, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania zgodnie z przepisami podatkowymi i ustawą o rachunkowości. Po zakończeniu trwania umowy dane mogą być przetwarzane w zakresie jaki będzie niezbędny dla utrzymania współpracy handlowej.


5. Przysługuje Pani/Panu w każdym czasie prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do tych danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.


6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych przez Administratora jest sprzeczne z Rozporządzeniem.


7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych, jednakże konsekwencją braku zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.


8. Administrator nie stosuje procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.