Regulamin sklepu internetowego

(Pobierz jako PDF)

1. POSTANOWIENIE OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.projektpejzaz.pl/sklep , prowadzony jest przez Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki sp. k., z siedzibą w Bydgoszczy (85-045), przy ul. Krakowskiej nr 4 lok. 1, NIP 9671394456, REGON 367668788, nr KRS 0000684989.

1.2. Sklep internetowy działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego, w tym prawa i obowiązki Klienta i prowadzącego Sklep internetowy.

1.4. Warunkiem koniecznym do korzystania ze Sklepu Internetowego jest akceptacja postanowień Regulaminu. Klient Sklepu internetowego, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu Internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

1.5. Sklep internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, za pośrednictwem sieci Internet.

1.6. Klient może kontaktować się z prowadzącym Sklep internetowy:

 1. przez formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie internetowej Sklepu internetowego,

 2. przez pocztę elektroniczną pod adresem: sklep@projektpejzaz.pl

 3. telefonicznie pod numerem telefonu: 52 323 72 82

 4. pod adresem stacjonarnym prowadzącego Sklep internetowy: Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki sp.k., Bydgoszcz, ul. Karola Marcinkowskiego 1 lok. 2.


1.7. Ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego podane są złotych polskich, w kwotach brutto (zawierają podatek Vat).

1.8. Ceny podawane na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów przesyłki/dostawy. Koszty te uzależnione są od sposobu dostarczenia produktu do Klienta.

1.9. Ceny zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego są cenami aktualnymi i mogą zawierać rabat.

1.10. Informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej Kodeksu cywilnego).

2. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM, WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

2.1. Zamówienia w Sklepie internetowym składane są na stronie: www.projektpejzaz.pl/sklep, za pośrednictwem:

 1. formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego lub

 2. rejestracji indywidualnego Konta Klienta na stronie Sklepu internetowego.

2.2. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna.

2.3. Z chwilą wypełnienia formularza zamówienia lub rejestracji Konta, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu Internetowego oraz oświadcza, że będzie przestrzegał jego postanowień.

2.4. Wypełniając formularz zamówienia lub rejestrując Konto, Klient ma obowiązek podać wymagane dane zgodnie z prawdą.

2.5. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia prowadzącego Sklep internetowy o wszelkich zmianach w podanych przez siebie informacjach i danych. Korespondencję lub przesyłkę wysłaną przez prowadzącego Sklep internetowy na ostatni adres podany przez Klienta, uznaje się za wysłaną na prawidłowy adres.

2.6. Z chwilą wypełnienia formularza zamówienia lub utworzenia Konta, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych dla celów związanych ze świadczeniem usług sprzedaży prowadzonych przez Sklep Internetowy. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych Sklepu internetowego.

2.7. Klientowi przysługuje uprawnienie do wglądu, zmiany i żądania usunięcia podanych przez siebie danych, jak również do cofnięcia lub ograniczenia zgody na ich przetwarzanie.

2.8. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są chronione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (tzw. RODO).

2.9. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki sp. k., z siedzibą w Bydgoszczy (85-056), przy ul. Karola Marcinkowskiego nr 1 lok. 2, NIP 9671394456, REGON 367668788, nr KRS 0000684989.

3. ZAKUP ASORTYMENTU - SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Klient składa zamówienie poprzez prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego i wysłanie elektronicznego formularza zamówienia ze strony Sklepu Internetowego.

3.2. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta. Jeżeli dane nie będą kompletne i uzupełnione na prośbę administratora sklepu pieniądze zostaną zwrócone na konto zamawiającego.

3.3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer zamówienia, pozwalający na identyfikację złożonego zamówienia.

3.4. W celu złożenia zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu internetowego i wypełnić elektroniczny formularz zamówienia bądź wypełnić formularz zamówienia bez konieczności rejestracji indywidualnego konta Klienta,

 2. dokonać wyboru jednej lub kilku pozycji asortymentu oferowanego przez Sklep internetowy,

 3. dokonać wyboru sposobu dostawy/odbioru asortymentu,

 4. kliknąć przycisk „DO KOSZYKA”,

 5. dokonać wyboru formy płatności,

 6. kliknąć przycisk „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

3.5. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w Regulaminie z uwagi na brak zamówionego asortymentu lub zamówionej ilości asortymentu, prowadzący Sklep internetowy niezwłocznie powiadomi o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej i zaproponuje inny termin realizacji zamówienia.

3.6. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany w formularzu zamówienia, przesłany zostanie email potwierdzający otrzymanie zamówienie i zawarcie umowy sprzedaży.

3.7. Wiążące zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili, o której mowa w pkt 3.3. Regulaminu.

3.8. W przypadku, o którym mowa w pkt 3.5 Regulaminu, do umowy sprzedaży dochodzi, gdy Klient w wiadomości zwrotnej przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyraźnie potwierdzi, że zawiera umowę sprzedaży i akceptuje termin realizacji zamówienia zaproponowany przez Sklep internetowy.

3.9. Do każdego zakupionego asortymentu dołączany jest dowód zakupu.

4. SPOSÓB, CZAS I KOSZT DOSTAWY

4.1. Dostawy zakupionego asortymentu realizowane są na terenie Polski, niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i otrzymaniu zapłaty. Przekazanie zakupionego przez klienta asortymentu kurierowi nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym prowadzącego Sklep internetowy. Warunek otrzymania zapłaty nie obowiązuje przy wyborze opcji „płatność przy odbiorze”. W tym przypadku przekazanie zakupionego asortymentu kurierowi nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego od zawarcia umowy.

4.2. Klient może dokonać wyboru otrzymania zakupionego asortymentu pomiędzy osobistym odbiorem lub przesyłką kurierską.

4.3. Osobisty odbiór - dokonywany jest przez Klienta w siedzibie prowadzącego Sklep internetowy po adresem Bydgoszcz, ul. Krakowska 4 lok. 1, po uprzednim telefonicznym ustaleniu daty i godziny odbioru.

4.4. Przesyłka kurierska - dostarczenie zamówionego asortymentu nastąpi za pośrednictwem przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie.

4.5. Zamówiony asortyment jest wysyłany za pośrednictwem przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie, wybranego przez prowadzącego Sklep internetowy.

4.6. W przypadku opisanym w pkt. 4.5 - opłaty należne za dostarczenie zamówionego asortymentu ponosi Klient zgodnie z cennikiem zamieszczonym w formularzu zamówienia, przedstawionym do akceptacji przed złożeniem zamówienia.

4.7. W przypadku odbioru asortymentu pod adresem stacjonarnym prowadzącego Sklep internetowy, Klient nie ponosi kosztów odbioru asortymentu.

4.8. Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w przypadku uszkodzenia prosimy sporządzić protokół w obecności kuriera.

5. FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE ASORTYMENTU

5.1 Zamówienie skutecznie i prawidłowo złożone w Sklepie internetowym może być opłacone:

 1. kartą płatniczą, (w przygotowaniu obecnie nie aktywne )

 2. za pośrednictwem bankowości internetowej,

 3. płatnością przy odbiorze.

5.2. W przypadku płatności kartą płatniczą, Klient musi dysponować kartą, która umożliwia dokonanie płatności w Internecie.

5.3. W przypadku płatności przelewem elektronicznym - bankowość internetowa, prowadzący Sklep internetowy akceptuje przelewy elektroniczne przy użyciu serwisu Przelewy24.

5.4. W przypadku płatności przy odbiorze - Klient dokonuje płatności odbierając zamówiony asortyment.

5.5. Koszty dostawy asortymentu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy.

5.6 Koszty dostawy asortymentu do Klienta pokrywa Klient.

5.7. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia (całości lub części), w rozumieniu pkt. 7 niniejszego Regulaminu, w sytuacji zapłaty „z góry”, tj. przelewem elektronicznym, kartą płatniczą - zwrot ceny zakupu bądź odpowiedniej części ceny nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. Prowadzący Sklep internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

6. RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE Z TYTUŁU RĘKOJMI

6.1 Prowadzący Sklep internetowy jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi asortymentu bez wad fizycznych i prawnych.

6.2 Wszelkie niezgodności asortymentu z umową (rękojmia) Klienci mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego: sklep@projektpejzaz.pl oraz pod adresem siedziby prowadzącego Sklep: Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki sp.k., ul. Dr. K. Marcinkowskiego 1 / 2, 85-056 Bydgoszcz - wskazując dane zgłaszającego reklamację, przyczyny reklamacji, treść żądania oraz dostarczając reklamowany asortyment.

6.3 Prowadzący Sklep internetowy, w ciągu 14 dni kalendarzowych, ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi Klienta o sposobie jej załatwienia i sposobie dalszego postępowania.

6.4 W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, asortyment zostanie odesłany Klientowi wraz z informację o niezasadności reklamacji.

7. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

7.1 Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli asortyment nie został jeszcze przygotowany do wysłania - za pośrednictwem swojego Konta, drogą elektroniczną wysyłając oświadczenie na adres: sklep@projektpejzaz.pl oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

7.2 W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia (całości lub części), w sytuacji zapłaty „z góry”, tj. przelewem elektronicznym, kartą płatniczą, przelewem tradycyjnym - zwrot ceny zakupu bądź odpowiedniej części ceny nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. Prowadzący Sklep internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

8. OSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2019.134 t. j. z dnia 2019.01.23) Klient będący konsumentem, który zakupił asortyment na odległość, może odstąpić od umowy.

8.2. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży asortymentu w terminie 14 dni od otrzymania asortymentu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia asortymentu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez prowadzącego Sklep internetowy, prowadzący Sklep internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy/towaru (asortymentu) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy/towaru (asortymentu). Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszty opakowania, zabezpieczenia asortymentu itp.).

8.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi złożyć prowadzącemu Sklep internetowy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

 1. listownie na adres siedziby prowadzącego Sklep internetowy: Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki, sp. k., ul. Dr. K. Marcinkowskiego 1 lok. 2, 85-056 Bydgoszcz

 2. pocztą elektroniczną na adres: sklep@projektpejzaz.pl

 3. przez wypełnienie i przesłanie formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
  Klient Sklepu internetowego może skorzystać ze wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

8.4. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

8.6. Prowadzący Sklep internetowy, w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy zgodnie z pkt. 8.2 - niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Prowadzący Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta - do chwili otrzymania asortymentu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

8.7. Asortyment należy zwrócić prowadzącemu Sklep internetowy na adres: Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki, sp.k., ul. Dr. K. Marcinkowskiego 1 lok. 2, 85-056 Bydgoszcz, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował prowadzącego Sklep internetowy o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

8.8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, prowadzący Sklep internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. 

9. DANE OSOBOWE

9.1. Dane osobowe podane przez Klienta w Sklepie internetowym przetwarzane są przez prowadzącego Sklep internetowy Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki sp. k., z siedzibą w Bydgoszczy (85-045), przy ul. Krakowskiej nr 4 lok. 1, NIP 9671394456, REGON 367668788, nr KRS 0000684989.- administrator danych, tylko w celu realizacji zamówienia. Klient może jednak wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych prowadzącego Sklep internetowy.

9.2. Dane osobowe przekazywane przez Klienta są chronione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (tzw. RODO).

9.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia, uzupełnieni, uaktualnienia i usunięcia oraz złożenia sprzeciwu.

10. POLITYKA COOKIES

10.1. Sklep internetowy posługuje się plikami cookies.

10.2. Pliki cookies umożliwiają zapamiętywanie danych logowania Klienta, dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu odpowiedniego doboru oferty do indywidualnych potrzeb Klienta, utrzymania sesji Klienta.

10.3. Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym może także nie akceptować plików cookies. Nieakceptowanie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej z Klientem umowy sprzedaży.

11.2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem, a prowadzącym Sklep internetowy jest prawo polskie, a spory mogące wyniknąć z umowy, zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie właściwy miejscowo Sąd dla siedziby prowadzącego Sklep internetowy.

11.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizowaniem umów sprzedaży pomiędzy Klientem, a prowadzącym Sklep internetowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną między innymi u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php), którzy zapewniają bezpłatne poradnictwo konsumenckie i udzielają informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU:

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 września 2019 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.


ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

 1. wzór oświadczenia odstąpienia od umowy